Zo krijg je meer draagvlak

Verandering door gemotiveerde medewerkers gaat beter en sneller dan verandering die wordt 'opgelegd'. Hoe beter hun intrinsieke motivatie aansluit bij de ambitie of prioriteiten van de organisatie, hoe meer draagvlak voor verandering.

Draagvlak
Gebrek aan draagvlak is een van de belangrijkste oorzaken van fricties die verandering belemmeren. Verschillen in inzicht in de prioriteiten bestaan tussen management en teams (in 40% van de gevallen, zie grafiek) en binnen teams (70%). Die leiden tot weerstand. Hoe kun je die omzetten in draagvlak?

Bron: proefschrift van Dr. J.M. van de Poll,
Ambition Patterns in Strategic Decision-Making.

De loopgraaf van het eigen gelijk
Wij leven in een meningen-maatschappij met een overvloed aan informatie. We hebben maar een beetje informatie nodig om onze mening te vormen. Vervolgens zijn we sterk geneigd om daaraan vast te houden.

Je kent het wel: je hebt een discussie over een probleem en bent overtuigd van jouw mening. Maar…hoe beter jij jouw argumenten en ondersteunende feiten naar voren brengt, hoe harder jouw gesprekspartner zich lijkt vast te klampen aan zijn of haar overtuiging. In plaats van tot elkaar te komen lijkt het erop dat ieder zich ingraaft in de loopgraaf van het eigen gelijk.

Anderen proberen te overtuigen van je mening leidt vaak tot meer weerstand en controverse

Overtuiging leidt tot weerstand
Dit is een bekend fenomeen in de klinische psychologie: mensen zijn zich terdege bewust van hun gedrag - en van de verbetering nodig is - maar wanneer je hen ervan wilt overtuigen dat zij moeten veranderen, ontstaat er weerstand. Wat als we anderen niet proberen te overtuigen, maar in plaats daarvan mensen zelf de motivatie laten vinden om te veranderen?

Veranderen door te luisteren
Dat is precies waar het bij motivational interviewing om gaat. Het is een techniek, ontwikkeld door Bill Miller en Stephen Rollnick1, die zijn oorsprong vindt in de verslavingszorg.

1 Motivational interviewing: mensen helpen te veranderen, William R. Miller en Stephen Rollnick, derde editie, 2013

Bij motivational interviewen stelt de interviewer - of: de manager, collega, ouder, coach... - vooral vragen en luistert, met als doel om te achterhalen wat iemand zou motiveren om te veranderen. Niet door mensen te vertellen wat ze moeten doen, maar door hen zelf alternatieven te laten ontdekken2 .

2 De resultaten van deze methode van gespreksvoering in de geestelijke gezondheidszorg zijn goed: 75% van de studies over deze methode melden positieve resultaten en psychologen en artsen die deze methode gebruiken, melden een succespercentage van 80%. Bron: Think again: the power of knowing what you don't know, Adam Grant, 2021, blz. 149. 

Stel, een manager heeft een werknemer in zijn team die zijn werk vaak te laat aflevert. Dat is vervelend voor collega's, omdat zij van hem afhankelijk zijn. De manager zou graag zien dat de medewerker zijn werk beter plant, zodat het team meer op hem kan vertrouwen. Als de manager hem probeert te overtuigen om zijn gedrag te veranderen, zou het begin van het gesprek als volgt kunnen gaan:

Manager: Het valt me op dat jij jouw werk vaak te laat aflevert. Jij moet jouw werk beter plannen.
Medewerker:
Oh, wat is er mis mee dan?
Manager:
De mensen die afhankelijk zijn van jouw cijfers komen in de problemen als je te laat levert. Zij moeten erop kunnen vertrouwen dat jij je beloftes nakomt.
Werknemer:
Nou, ik kom mijn beloftes prima na hoor....
Manager:
Maar je cijfers zijn vaak te laat.
Medewerker:
Als er steeds andere dingen van mij gevraagd worden, wordt het moeilijk om iedereen tevreden te houden.

Dit lijkt niet een kant op te gaan die leidt tot motivatie en overeenstemming. Wat als de manager erachter probeert te komen wat de werknemer zou motiveren om zijn werk anders te organiseren? Dat gesprek zou als volgt kunnen gaan:

Manager: Zou jij me kunnen uitleggen hoe jij jouw werkt plant?
Werknemer: Van elk verzoek dat binnenkomt, noteer ik wanneer het af moet zijn.
Manager: Dus je hebt een goed overzicht van alle deadlines?
Medewerker: Ja.
Manager: En dat werkt goed?
Medewerker: Het probleem is dat mensen heel vaak met aanvullende vragen komen. Daardoor raak ik het overzicht kwijt en lopen sommige activiteiten vertraging op.
Manager: Ik begrijp dat dat lastig is. Wat zou je kunnen doen om het overzicht te bewaren en aan de verwachtingen van je collega's te voldoen?
Medewerker: Ik zou voor elke deadline activiteiten kunnen inplannen en me daar beter aan kunnen houden als er nieuwe verzoeken binnenkomen.

Nu ontstaat een open gesprek waarin de manager de aard van het probleem beter begrijpt - "planning" is niet zozeer het probleem, maar wat de medewerker doet als er verschuivingen optreden. De medewerker op zijn beurt voelt zich veilig om mee te denken over het veranderen van zijn gedrag. En dat opent de deur naar een structurele oplossing.

Verandering van binnenuit
Motiverende gespreksvoering stelt de ander in staat zijn of haar motivatie voor verandering te vinden. Die motivatie is altijd sterker dan wanneer gedragsverandering wordt opgelegd. Het leidt ook tot meer wederzijds begrip en draagvlak. Het stelt jou en jouw team in staat om slagvaardiger te worden omdat dilemma's en problemen sneller en effectiever worden opgelost, met meer creativiteit en in grotere harmonie.

Moving As One Logo

Waar komt die weerstand toch vandaan?

Organisaties willen zich aanpassen aan veranderende omstandigheden. Zij denken na over hoe ze dingen anders willen gaan doen en wat er aangepast moet worden. Bijvoorbeeld in gedrag en/of in de manier waarop het werk is georganiseerd.

Op naar de toekomst
De meeste organisaties veranderen dus heel bewust. Hun plannen zijn goed doordacht. De besluitvorming is grondig en alle belanghebbenden worden geraadpleegd. "Het is duidelijk: wanneer wij ons werk op dezelfde manier blijven doen, krijgen wij geen betere resultaten. Op naar de toekomst dus!"

Motiveren
Ook bij de uitvoering wordt zorgvuldig te werk gegaan. Alles wordt gedaan om mensen mee te nemen: waarom is dit initiatief belangrijk? Wat willen we ermee bereiken? Wat gebeurt er als we niets doen? En wat betekent dit voor u en uw afdeling? Vaak volgt er een interne communicatiecampagne. Die legt uit wat er moet veranderen en waarom. Die is vooral bedoeld om mensen te betrekken en te motiveren.

Gebrek aan draagvlak
In de blog "Waarom verander management vaak faalt" zagen we dat er vaak minder draagvlak is dan men denkt: in maar liefst 70% van de gevallen zijn teams het niet eens met de doelen van hun management.

Teveel weerstand dus. Het blijkt lastig om dergelijke weerstand op te lossen en de betrokkenen ‘mee’ te krijgen voor het goede doel van de verandering. Zelfs mensen die het eens zijn met het doel blijken moeizaam mee te bewegen. Bijvoorbeeld omdat er onvoldoende draagvlak is voor de manier waarop de verandering zal worden vormgegeven. Is dat dan onwil of is er wat anders aan de hand?

Te veel toekomst...
Onlangs had ik een gesprek met twee directieleden van een middelgroot bedrijf. De organisatie zit middenin een verandering. Ergens kwam de hardnekkige weerstand in de organisatie ter sprake, met name onder de middenmanagers. De situatie bleek veel overeenkomsten te vertonen met wat ik hiervoor beschreef.

Wij stonden een tijdje stil bij de mogelijke oorzaken van deze weerstand. Er was veel tijd en moeite geïnvesteerd om begrip te kweken en medewerkers mee te nemen. Op enig moment verzuchtte de CEO: “Misschien is het probleem wel dat wij het veel te veel over die mooie toekomst hebben.”

... en te weinig verleden
Toen viel het inzicht als een kwartje: in een andere blog bespraken we dat "erkenning van het verleden" - zoals: leuke en niet-leuke gebeurtenissen, successen en mislukkingen - een systemische behoefte is in alle teams en organisaties.

De behoefte aan erkenning
Immers, "gezien willen worden", of "erkenning", is een belangrijke sociale behoefte. Mensen en teams willen "erbij horen". Wanneer zij dat niet ervaren dan gaat het wringen. Weerstand is dan het symptoom waarmee dat geuit wordt.

De schouders van het verleden
De meeste veranderingen beginnen meestal met een goede visie en solide argumenten. Wat vaak onvoldoende wordt onderkend is dat de huidige positie van de organisatie is gebouwd op het (succesvolle) verleden. Zonder "de schouders van het verleden" is er weinig om op te staan. Erkenning en waardering van de bijdrage van betrokken medewerkers zijn essentieel om de stap naar de toekomst te kunnen zetten.

Motivatie en energie
Het loont om ervoor te zorgen dat werknemers worden gezien en erkend voor hun bijdragen. Zodra ze zich begrepen en gewaardeerd voelen, wordt een belangrijke oorzaak van weerstand weggenomen: ze hebben het gevoel dat ze erbij horen en relevant zijn voor de toekomst. Dat motiveert en geeft energie.

Er kunnen natuurlijk andere oorzaken van weerstand zijn. Bijvoorbeeld de angst om een baan te verliezen. Of de zorg dat mensen niet "mee kunnen komen". Het is essentieel dat mensen ervaren dat het leiderschap hun gevoelens begrijpt en erkent. Zolang dat niet gebeurt, kan weerstand niet worden opgelost. Hoe goed de andere acties van het management ook zijn. Dan resteert een verandering ‘tegen wil en dank’. Die gaat traag, moeizaam en is dodelijk vermoeiend voor alle betrokkenen.

Begrijp de kernoorzaak
Het oplossen van weerstand is alleen mogelijk als het management de kernoorzaak begrijpt. En die zit eigenlijk nooit in iets rationeels (de reden voor verandering), maar is meestal het gevolg van medewerkers die zich niet begrepen, gezien of gehoord voelen. In hun waarde voor de organisatie, hun zorgen of angsten voor de toekomst. Dat kan zelfs terug te voeren zijn op eerdere veranderingen of reorganisaties - en dus niets meer van doen hebben met de situatie nu.

Het begrijpen van de kernoorzaak van weerstand en het aanpakken ervan kosten tijd. Maar dat resulteert wel in verandering waar mensen gemotiveerd aan bijdragen. Die tijd is daarom een waardevolle investering. Het rendement bestaat uit mensen die beter verbonden zijn met elkaar en hun organisatie. Verandering gaat daardoor sneller en beter dan een verandering ‘tegen wil en dank’. Bovendien is het ook nog eens veel leuker.

Moving As One Logo